Willie Forbes, (Lola T142), Ingliston, 07 April, 1968 (2)